Jednáme eticky a transparentně

Řízení kvality a rizik (Quality and Risk Management)

Carolyn Břečťanová

Carolyn Břečťanová

Director, Řízení kvality a rizik (Quality and Risk Management)

„Naše podnikání má ze své povahy vliv na úroveň etiky a transparentnosti na českém trhu. Jsme si vědomi našeho závazku vůči klientům, kapitálovým trhům a široké veřejnosti. Uplatňování nejvyšších standardů kvality, etiky a integrity je naprosto nezbytným základem pro naše podnikání.“

Naše hodnoty

Vedení příkladem

Ať zastáváme jakoukoliv pozici, jdeme ostatním příkladem a chováme se tak, jak to očekáváme od druhých.

Týmová práce

Nejlepších pracovních výsledků dosahujeme společně díky stabilním pracovním vztahům.

Respektujeme
každého z nás

Naši zaměstnanci jsou osobnosti. Oceňujeme jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Podkladem pro naše
závěry jsou fakta

Ověřujeme domněnky, zjišťujeme fakta. Díky tomu máme pověst spolehlivého a objektivního poradce.

Komunikujeme čestně a otevřeně

Informace, profesní znalosti a zkušenosti sdílíme, složité situace řešíme odvážně a otevřeně.

Vůči okolí nejsme lhostejní

Odborně i finančně podporujeme vzdělávací, ekologické a sociální projekty.

Dodržujeme morální a etické zásady

Řídíme se nejvyššími profesními standardy, na jejichž základě poskytujeme služby klientům.

1. Náš závazek vůči klientům

Naše KPMG týmy se skládají ze specialistů s relevantní odborností a potřebnou zkušeností. Aktivně řídíme všechny procesy v průběhu zakázky a pečlivě monitorujeme, upozorňujeme na dohodnuté milníky a držíme se stanoveného harmonogramu. Pracujeme efektivně a využíváme maximum našich znalostí tak, aby naše vzájemná spolupráce s klienty byla co nejpřínosnější a co nejméně narušovala jejich běžný pracovní režim. Jsme k dispozici pro řešení ad-hoc otázek v průběhu celého roku, a můžeme tak pružně reagovat na potřeby klientů.

Obracíme se na klienty pouze s nezbytnými požadavky – naší úlohou je podpořit je a věci dokončovat samostatně, ne je komplikovat. Pravidelně klienty informujeme o průběhu zakázky a všech skutečnostech, které mohou mít vliv na jejich rozhodování. Základ upřímné spolupráce je jednání narovinu. Pokud něco nedokážeme, nebo víme, že to druzí umí lépe – řekneme to. Vždy se snažíme nalézt oboustranně přijatelná řešení.

Nikdy neúčtujeme nepřiměřeně vysoké dodatečné náklady, které by navíc s klienty nebyly odsouhlaseny předem. Hledáme synergie a příležitosti ke zlepšení a aktivně klientům poradíme, kde mohou ušetřit čas a náklady a snížit rizika.

2. Vytváříme a pečujeme o naše dlouhodobé vztahy s klienty

Za veškeré KPMG služby pro klienty odpovídá klientský partner, jenž je zároveň členem nejvyššího vedení společnosti a na něhož se klienti mohou kdykoliv obrátit. Koordinuje komunikaci a vztah s klientem a je zodpovědný za jeho spokojenost.

Pomáháme našim klientům získávat novinky a setkáváme se s nimi například na konferencích, školeních a seminářích, které pro ně organizujeme, nebo pro ně připravujeme srovnávací studie trhu, analýzy či průzkumy.

3. Zásady práce na zakázkách

V rámci řízení nezávislosti používáme celosvětovou aplikaci KPMG, ve které jsou zaznamenány a sledovány investice společností KPMG včetně osobních investic partnerů a manažerů.

Dále pro řízení nezávislosti a konfliktů zájmu používáme celosvětový elektronický systém, který umožňuje společnosti prověřit a schválit obchodní vztahy KPMG a klientů v rámci sítě našich kanceláří na celém světě. Pomáhá tak zajistit, aby každý zakázkový tým v rámci členských společností KPMG poskytoval pouze služby, které nejsou ve střetu s nezávislostí a nestranností.

Členské společnosti KPMG mají striktní vnitřní směrnice pro zachování důvěrnosti informací souvisejících s klienty, a proto všechny informace získané během zakázek jsou považovány za důvěrné. Všichni zaměstnanci KPMG včetně pracovníků administrativních, podpůrných a technických oddělení jsou zavázáni dodržovat mlčenlivost.

Principy a nástroje řízení kvality a rizik

 • Máme zavedený komplexní systém řízení kvality a rizik, který zohledňuje plně požadavky Mezinárodního standardu pro řízení kvality (ISQC 1), etických kodexů pro auditory a účetní znalce, daňové poradce a advokáty a rovněž tak i pravidla vyžadovaná zahraničními regulátory.

Obecně systém řízení kvality stojí na následujících pilířích:

 • Vedení nese odpovědnost za firemní kulturu, řízení kvality a rizik.
 • Pracujeme pouze pro klienty, kteří podnikají v souladu s platnou legislativou a uplatňují pravidla etického podnikání.

Používáme celosvětový elektronický systém ověřování nezávislosti a potenciálního konfliktu zájmů, který slouží ke sledování služeb poskytovaných nejen konkrétní společnosti, ale i jejích spřízněných subjektů.

Dopady spolupráce na dobré jméno naší společnosti vyhodnocujeme pro každého klienta a jednotlivou zakázku.

Uplatňujeme jasná pravidla a robustní metodologie, dodržujeme vysoké standardy kvality a odbornosti.

Zaměstnanci jsou každoročně školeni a všichni stvrzují svou nezávislost vůči auditním klientům.

Zaměstnanci se pravidelně účastní školení zaměřeného na soulad s legislativou a etické jednání.

Každá z funkcí je vybavena širokou metodickou základnou a nástroji, které odpovídají regulatorním požadavkům a reflektují nejnovější trendy v daném oboru.

Zaměstnanci se každoročně účastní řady odborných školení.

Provádíme důsledné řízení v oblasti lidských zdrojů.

Naším hlavním aktivem jsou zaměstnanci. Abychom mohli poskytovat kvalitní služby a přidanou hodnotu, které od nás naši klienti očekávají, podporujeme motivující a inspirativní pracovní prostředí a firemní kulturu. Dodržování našich hodnot zaměstnanci je předpokladem pro rozvoj dobrého jména naší společnosti. Klíčový je nábor vhodných kandidátů a jejich profesní rozvoj.

Disponujeme procesy efektivního řízení zakázek.

Každá zakázka je řízena přesně v souladu s jasnými pravidly a nastavenými procesy. Včasné zapojení manažerů a partnerů do procesu zakázky je samozřejmostí.

Snažíme se neustále zlepšovat.

V rámci zavedeného standardu kvality procházejí každoročně vybrané zakázky kontrolou v rámci sítě KPMG, kterou provádějí pracovníci z jiných členských kanceláří. Každoročně je v rámci interního testování ověřován soulad s veškerými vnitřními pravidly společnosti.

Všichni zaměstnanci i jakákoliv třetí strana mohou využít etickou linku KPMG Hotline ke sdělení problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Pro úspěšné a udržitelné podnikání jsou klíčové firemní kultura a její hodnoty, které jsou shrnuty v Etickém kodexu.

Chceme se podílet na kultivaci podnikatelského prostředí, a proto se účastníme projektů, které by tomu měly napomoci.

 • Koalice pro transparentní podnikání

  Jsme jedním ze zakládajících členů Koalice pro transparentní podnikání, jejímž cílem je kultivovat podnikatelské prostředí v České republice. Více informací

 • Rekonstrukce státu

  Chceme pracovat v etickém podnikatelském prostředí. Podporujeme proto Rekonstrukci státu, společný projekt protikorupčních organizací, firem, občanů v regionech a politiků, kterým vadí aktuální problém korupce v České republice.

 • Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek

  Jsme signatářem Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek, které podporuje transparentnější zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele. Více informací

Řízení znalostí (Knowledge Management)

Zuzana Vovsová

Zuzana Vovsová

Senior Manager, Knowledge Management

„Jsme znalostně orientovaná organizace. Abychom klientům mohli poskytovat nejlepší služby, snažíme se, abychom rozvíjeli a sdíleli naše znalosti.

Znalosti jsou srdcem našeho podnikání a jsou zakotvené do všeho, co děláme.

Naši lidé a pracovní týmy efektivně spolupracují, hledají a sdílejí znalosti každý den, aby mohli poskytovat kvalitní a včasné služby našim klientům. Nikdy na to nejsou sami.

Hlavní cíle našeho knowledge managementu je doručit správné informace, ve správnou dobu a ve správných souvislostech.“

Naše principy řízení znalostí:

 • Sdílej svoje znalosti.
 • Vždy si uvědom, co můžeš sdílet, a co ne.
 • Znalosti, které sdílíš, udržuj aktuální a relevantní.
 • Usnadni ostatním, aby tě našli a spolu s tebou znalosti, které nelze zdokumentovat.
 • Aktualizuj informace o sobě na firemních profilech.
 • Nezadržuj znalosti v uzavřených komunitách nebo systémech.
 • Používej ke sdílení jednotné systémy a aplikace.

Strategie sdílení znalostí je vybudována na třech pilířích – obsah, propojenost lidí a kultura sdílení. Zároveň je podpořena organizační strukturou, technologiemi a řízením změn.

Etika a transparentnost

Sdílíme obsah

Kolegům zpřístupňujeme zdroje externích informací (např. informace o společnostech, majetkové provázanosti firem, průmyslové analýzy, novinové zprávy).

Etika a transparentnost

Propojujeme naše pracovníky

Propojujeme naše zaměstnance mezi sebou, urychlujeme sdílení informací s pomocí nástrojů, jako jsou například intranet KPMG Portál a interní sociální síť HUB.

Etika a transparentnost

Využíváme technologie

Využíváme všech globálních nástrojů na sdílení znalostí napříč KPMG a snažíme se omezit duplikace systémů v rámci jedné firmy lokálně i celosvětově.

Etika a transparentnost

Kultura sdílení

Máme zavedenou organizační strukturu a přidělené role a odpovědnosti, které podporují sdílení znalostí.

 • Implementujeme a propagujeme nástroje a procesy pro sdílení.
 • Naším cílem je v následujících 2-3 letech zvýšit povědomí u všech zaměstnanců o nástrojích na sdílení a integrovat sdílení znalostí jako trvalou součást pracovního cyklu zaměstnance.

Nástroje Knowledge managementu

Portál KPMG

Portál KPMG

Firemní intranet spojuje členské společnosti celosvětové sítě KPMG.

Obsahuje veškeré interní know-how, metodiky, postupy a vzorová stanoviska.

Průměrný počet přístupů na české stránky KPMG Portál za měsíc byl v roce 2013 157 976, v dalším roce 2014 to bylo 165 660.

Interní sociální síť HUB

Interní sociální síť HUB

HUB je nástroj interní komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci celosvětové sítě KPMG.

V HUBu je celkem 1 738 diskusních tematických skupin.

Je v něm zaregistrováno 49 775 zaměstnanců z 26 členských společností celosvětové sítě KPMG. Z toho je aktivních 29 588 účastníků. 3 033 vytváří obsah. 4 958 se účastní diskusí.

V HUBu je zaregistrováno 38 % zaměstnanců KPMG v České republice.

Myslíte si, že by etika a transparentnost měly být součástí firemní politiky všech tržních subjektu?

Ano Ne
Nahoru Nahoru