Staráme se o naše zaměstnance

Hana Velíšková

Hana Velíšková

Director, People Performance and Culture

„Jedním z našich strategických cílů je, abychom byli oblíbeným zaměstnavatelem, který nabízí zajímavou práci v motivujícím prostředí. K tomu směřují všechny procesy v oblasti řízení a rozvoje lidí.

K našim klíčovým hodnotám patří vedení příkladem, týmová práce a respekt ke každému jednotlivci.

Prioritními oblastmi pro nás jsou nábor talentovaných studentů a absolventů, dlouhodobý rozvoj zaměstnanců a špičková úroveň péče o ně.

Věříme, že spokojení a motivovaní lidé jsou základem našeho úspěchu. Naším cílem je budovat ve firmě přátelskou atmosféru a udržovat vysokou úroveň motivace a zapojení pracovníků.

V pravidelném Globálním průzkumu názorů (GPS) zaměstnanců si každoročně ověřujeme, jak se nám to daří. Dle výsledků se za poslední čtyři roky angažovanost našich zaměstnanců zvýšila o 14 %.“

Vzdělávání a rozvoj

Vzdělávání zaměstnanců

 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců má v KPMG v České republice vysokou prioritu. Globální koncept KPMG Business School zahrnuje vzdělávací schéma, jenž plně odpovídá nárokům KPMG a potřebám našich klientů a zároveň zajišťuje vysokou úroveň kvality nabízených kurzů.
 • Podle interních pravidel KPMG v České republice mají všichni odborní pracovníci absolvovat minimálně dvacet hodin průběžné profesní výuky ročně a v průběhu tří let má čas strávený vzděláváním dosáhnout nejméně sto dvaceti hodin.

 • Struktura vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých profesních odděleních je popsána v tréninkových mapách.
 • Tréninkové mapy obsahují nabídku technických školení a certifikačních programů, která jsou k jednotlivým pozicím přiřazována ve dvou kategoriích: jako povinná a doporučená na základě schválení výkonnostního manažera daného oddělení.

Vzdělávání


Prohlubování profesní kvalifikace

 • Na úvodní školení v dalších letech navazuje strukturovaná nabídka lokálních i regionálních KPMG kurzů i možnost účasti na specifickém externím školení.
 • KPMG v České republice podporuje certifikace od následujících klíčových subjektů: ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) a Komora auditorů České republiky pro kolegy v oddělení Auditu, Komora daňových poradců pro kolegy z oddělení Daňového poradenství a Institut certifikovaných účetních pro účetní profesionály.
 • Kolegové z poradenských oddělení studují například certifikační programy mezinárodní profesní asociace ISACA či PRINCE2, zaměřené na projektový management.

Profesní a manažerský růst

 • Koncept Leadership & Business Academy nabízí širokou nabídku celodenních kurzů se špičkovými externími lektory, sérii půldenních inspirativních workshopů i nabídku setkání se zajímavými hosty z prostředí kultury, sportu a businessu „Meet with…“.
 • Součástí Leadership & Business Academy je také rozvojový program pro nominované seniory a supervisory a nově také program manažerského rozvoje.
 • Oba rozvojové programy zahajuje úvodní rozvojové centrum; jejich součástí je rozšířená nabídka školení i možnost mentoringu či koučinku.
 • Klíčovým aspektem rozvojových programů je důraz na možnost rozvíjet doporučené kompetence svou aktivní účastí na zajímavých a náročných projektech s možností okamžité a pravidelné zpětné vazby ze strany zkušenějších kolegů.
 • Vedle kurzů zaměřených na rozvoj manažerských a obchodních schopností nabízíme našim zaměstnancům účast na jazykových lekcích anglického, německého či ruského jazyka v rámci Language Academy v pravidelných i intenzivních letních kurzech.
 • Znalost MS Office si mohou kolegové vylepšit na interních kurzech Excelu, Wordu a PowerPointu, které jsou součástí nabídky IT Academy.
 • Ve finančním roce 2013/2014 se v průměru muži školili 53 a ženy 51 hodin na 1 zaměstnance.

 • Zaměstnanci na asistentských pozicích se školili v průměru 42 hodin, na seniorské úrovni 63 hodin, na úrovni manažera 51 hodin, na úrovni directora 48 hodin a na úrovni partnera 53 hodin.

Rozmanité a příjemné pracovní prostředí

Rozmanitost

 • V KPMG Česká republika pracuje 870 zaměstnanců, z toho je 483 žen a 387 mužů.
 • Na pozicích partnerů je zastoupeno 11,5 % žen a 88,5 % mužů.
 • V řídícím orgánu společnosti, Řídícím výboru (Management Committee), je poměr žen a mužů 12,5 % k 87,5 %.
 • Mezi partnery jsou 4 pracovníci ze zahraničí a v Řídícím výboru (Management Committee) jeden.

Počet zaměstnanců

Kancelář Ženy Muži
Brno 49 21
České Budějovice 24 1
Ostrava 15 5
Praha 395 360
Součet 483 387
Pozice Ženy Muži
Manažerské a vyšší 40 100
Ostatní 443 287
Součet 483 387

Nástupy ve 2014

Počet nových zaměstnanců
Věkové rozmezí
Počet nových zaměstnanců
Věkové rozmezí

Rovnovážné a flexibilní pracovní podmínky

 • Snažíme se vycházet vstříc potřebám zaměstnanců týkajících se sladění práce s osobním životem.
 • Využíváme pružnou pracovní dobu a možnost práce z domova.
 • Cílem je, aby si zaměstnanci mohli řídit pracovní čas flexibilněji a efektivněji a zároveň zůstala zachována vysoká kvalita služeb pro externí i interní klienty.
 • Každoročně v době vánočních svátků poskytujeme zaměstnancům tři dny firemního volna navíc k jejich dovolené.
 • Dlouhodobě usilujeme o to, aby rovnovážné a flexibilní podmínky pocítili i zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené. Se všemi zůstáváme v pravidelném kontaktu. Snažíme se jim vytvářet příznivé prostředí pro návrat zpět do zaměstnání. Tam, kde to typ práce dovolí, poskytujeme možnost zapojit se do zakázek na zkrácený pracovní úvazek. Daří se nám to i na nejvyšších řídících pozicích.
 • Celkově u nás podíl částečných úvazků představuje 17 procent.
 • Rodičům na manažerských pozicích po dobu mateřské dovolené ponecháváme benefity v podobě firemního automobilu, mobilu či notebooku. I tyto aktivity přispěly k tomu, že jsme v únoru 2014 získali značku kvality „Tátové vítáni“ pro zaměstnavatele, kteří podporují aktivní otcovství.

Zdravá firma

 • Zdravá firma je program, jehož cílem je řešit možnosti zaměstnavatele, jak vzbudit u zaměstnanců zájem o své zdraví a posílit u nich pocit spoluzodpovědnosti za něj.
 • Práce v KPMG v České republice je zajímavá, ale i náročná, a proto chceme svým zaměstnancům nabídnout i nadstandardní péči o zdraví a dostatečnou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
 • V otázkách zdraví jdeme cestou osvěty a edukace. Kde je to možné, snažíme se například preventivní ošetření organizovat na pracovišti, abychom našim zaměstnancům ušetřili čas a energii, a oni tak měli dostatek obojího pro svůj soukromý život.
 • Zaměřujeme se na čtyři oblasti: pracovní prostředí, psychosociální podmínky práce, zdraví jednotlivce a firmu jako součást širší komunity.
 • Nejviditelnější částí programu jsou Dny zdraví, lekce jógy a pilates na pracovišti.
 • Velmi oblíbené jsou konzultace s fyzioterapeutem, půlhodinové masáže nevidomými maséry, konzultace s dermatologem, fitness trenérem, výživovým poradcem a mnoho dalších aktivit.

GPS (Global People Survey)

 • Pravidelně pořádáme globální průzkum názorů zaměstnanců, který nám pomáhá zjistit, jak se lidé ve firmě cítí a jak ji hodnotí.
 • Komplexní dotazník v roce 2014 vyplnilo 93 procent pracovníků.
 • Jejich odpovědi potvrdily, že se nám daří v mnoha oblastech zlepšovat – 91 procent měřených faktorů mělo pozitivnější hodnocení než v předchozím průzkumu.
 • Zlepšili jsme se ve všech oblastech, které jsme si v roce 2012 vytyčili jako prioritu – komunikace, pracovní prostředí, rozvoj výkonu a odměňování.
 • Nejlepší výsledky jsme dosáhli v kategoriích společenské odpovědnosti, řízení kvality a rizik, spolupráce a sdílení znalostí.
 • V indexu angažovanosti zaměstnanců jsme dosáhli 73 procent.

Nejlépe hodnocené otázky

 • Lidé, s nimiž pracuji, spolupracují pro dosažení cíle. KPMG je společensky odpovědnou firmou.
 • Mám podporu k tomu, abych se angažoval/a v programech dobrovolnictví, charitativní podpory atd. Ve své práci mohu dobře využít své schopnosti a dovednosti.
 • V KPMG je kladen odpovídající důraz na kvalitu.

Největší zlepšení jsme dosáhli v těchto otázkách:

 • Lidé, pro které pracuji, podporují můj osobní rozvoj a kariérový růst. KPMG umí ocenit můj přínos pro firmu.
 • Stanovujeme jasné výkonnostní normy pro poskytování našich služeb.
 • Členové vedení a partneři v KPMG výrazně podporují inovaci. Myslím si, že KPMG mi nabízí slibnou budoucnost.
 • Cítím, že moje práce má opravdu význam.

Stále však jsou oblasti, které bychom chtěli zlepšit.

Otázky, na kterých pracujeme:

 • KPMG podporuje mou snahu o udržení rovnováhy mezi prací a osobním životem. V KPMG probíhá otevřená a upřímná obousměrná komunikace.
 • KPMG buduje kulturu, ve které člověk může zpochybnit daný status quo – tradiční pracovní postupy. KPMG se daří zajistit provázanost mezi odměnou a pracovním výkonem.
 • Všichni zaměstnanci mají rovnou šanci na postup bez ohledu na osobní charakteristiky či okolnosti, které nesouvisejí s prací.

Pro tyto oblasti v současnosti vytváříme pracovní skupiny, které se tématy budou zabývat. Všechna oddělení si sestaví akční plány, s jejichž pomocí zareagují na výsledky průzkumu.

Podle standardních postupů mohou lidé podat stížnost v případě, že nesouhlasí s jakýmkoli postupem, opatřením či jednáním. Ve firmě také máme schránku pro anonymní stížnosti.


Benefity

 • Zaměstnancům poskytujeme širokou nabídku výhod v systému takzvané kafeterie volitelných benefitů.
 • Nárok na kafeterii mají všichni zaměstnanci s výjimkou partnerů.
 • Neděláme rozdíly dle typu úvazku.
 • Pracovníkům, kteří využívají kratší pracovní dobu, pouze proporčně krátíme nárok.

Nabídka zahrnuje přes 5 tisíc možností, mezi něž patří např. stravenky, vzdělávací kurzy, množství aktivit z oblasti cestování, kultury, sportu, wellness a zdravotní péče, životní a úrazové pojištění, penzijní připojištění a podobně.

Zaměstnanci dále mohou:

 • využít výhodný program skupinového životního a úrazového pojištění,
 • čerpat přesčasy formou plně hrazeného náhradního volna nebo si je nechat proplatit v rámci tzv. přesčasové politiky,
 • využívat delší dovolenou,
 • v rámci tzv. programu mobility vyjet na krátkodobé (do 1 roku) nebo dlouhodobé stáže (do 3 – 5 let),
 • získat plně hrazené členství v odborných organizacích a komorách,
 • využívat širokou nabídku vzdělávání a rozvoj, profesní certifikace a programy, studijní volno, jazykové kurzy, školení v oblasti interpersonálních kompetencí nebo školení na technické a počítačové dovednosti, vitamíny/očkování proti chřipce,
 • mít občerstvení v kuchyňkách, zvýhodněné stravování v hotelu Hilton, zvýhodněné ceny služeb a zboží v některých zařízeních,
 • disponovat notebookem a připojením na internet, mobilním telefonem či automobilem a garážovým parkováním.

Jak začíná příběh v KPMG

Začátek kariéry

 • Svou kariéru začínají noví zaměstnanci, čerství absolventi, nástupem na pětitýdenní úvodní školení.
 • Školení se zaměřuje především na odborná témata z oblasti auditu a daní, která budou účastníci potřebovat ke své budoucí práci asistenta auditora či asistenta daňového poradce.
 • Jeden týden tráví účastníci kurzu mimo pražskou kancelář. Tato část školení je pojata jako vzdělávací i teambuildingová: noví zaměstnanci tak mají možnost poznat své kolegy ještě předtím, než spolu budou pracovat.

Začátek kariéry v KPMG v České republice


Graduate Recruitment

 • V roce 2014 se o práci u nás hlásilo téměř 2000 studentů a absolventů. Uspělo necelých 100 z nich.
 • Nabíráme převážně čerstvé absolventy vysokých škol a studenty, kteří jsou v posledním ročníku. Výhodou je ekonomické zaměření.
 • Zájemci musí projít výkonovými testy a testem z angličtiny, následným hodnotícím centrem a pohovory.
 • Úspěšní uchazeči nastupují převážně do pozic asistentů v auditu, daňovém poradenství nebo poradenských službách.
 • Nabízíme také stáže, které jsou vhodné pro studenty čtvrtého a pátého ročníku.

O zaměstnance se staráme i z hlediska společenské odpovědnosti (CSR)

 • nabízíme jim možnosti osobního rozvoje prostřednictvím CSR aktivit,
 • motivujeme je k osobní angažovanosti i v osobním čase,
 • pracovní prostředí se snažíme vylepšovat i prostřednictvím CSR.

ROK společně – KROK dopředu

 • Do první fáze projektu se naši zaměstnanci zapojují jako školitelé.
 • Ve druhé fázi vybírají z přihlášených projektů neziskovku, která se stane naším partnerem pro následující finanční rok. [ Více ]

DobroDny

 • Díky programu firemního dobrovolnictví mohou naši zaměstnanci jeden plně hrazený pracovní den v roce využít pro pomoc komunitě.
 • V roce 2013 se do této formy pomoci zapojilo 223 našich zaměstnanců, v roce 2014 to bylo 199 zaměstnanců. [ Více ]

Zaměstnanecký grantový program

 • Podporujeme organizace, ke kterým mají naši lidé vztah. Každý rok mohou přihlásit organizaci dle svého výběru do grantového řízení a získat pro ni až 30 000 korun.
 • V roce 2013 jsme na projekty doporučené zaměstnanci věnovali 354 400 korun, v roce 2014 to bylo 408 118 korun. [ Více ]

Matchingový fond

 • Když naši zaměstnanci chtějí pomáhat, podpoříme je.
 • Pokud se skupina kolegů domluví a vybere peníze na dobročinný účel, firma na něj přispěje stejnou částkou. [ Více ]

Den pro život

 • Od roku 2009 pravidelně umožňujeme našim lidem darovat krev přímo v našich prostorách.
 • Na přání dárců jsme se s naším partnerem, Všeobecnou fakultní nemocnicí, domluvili na odběrech dvakrát až třikrát ročně. [ Více ]

Den pro život

Sportem pro dobrou věc

 • Naši zaměstnanci rádi pomáhají svým sportovním nasazením, a proto se často účastníme benefičních sportovních utkání. [ Více ]

Neziskové kino

 • Každý měsíc promítáme přímo v budově dokumentární filmy na důležitá společenská či ekologická témata.
 • Následuje vždy diskuse s odborníky z neziskového sektoru.
 • Cílem projektu je seznamovat naše zaměstnance s možnostmi osobní angažovanosti.
 • Ve finančním roce 2014 se uskutečnilo celkem 8 promítání, kterých se zúčastnilo celkem 138 zaměstnanců a jejich blízkých, které v našem kině také vítáme.

Snídaně s Letohrádkem Vendula

 • Každých 14 dní si mohou naši zaměstnanci koupit snídani od chráněné pekárny Letohrádek Vendula přímo v KPMG v České republice.
 • Snažíme se tak kolegům ukazovat možnosti nakupování s ohledem na společenskou přínosnost.

Ironing Ladies

 • Naši zaměstnanci si mohou nechat na zakázku prát a žehlit své oblečení sociální firmou Ironing Ladies, která dává příležitost ženám se znevýhodněným na trhu práce.

 • Firma si pro zakázky jezdí přímo do naší kanceláře a stejně tak doručuje i vyžehlené oblečení.

Chtěl/a byste u nás pracovat?

Ano Ne
Nahoru Nahoru