CSR zpráva

  • Při přípravě této zprávy jsme vycházeli z mezinárodní metodiky pro vykazování udržitelného podnikání GRI G4 – Core.
  • Podporujeme záměr GRI G4 napomoci firmám v přípravě zpráv, které budou obsahovat to, co je ve vztahu k zájmům zainteresovaných stran a dopadům na podnikání těchto firem nejdůležitější.
  • Do budoucna chceme využít poznatky získané při přípravě této zprávy tak, aby naše další zprávy byly plně v souladu s GRI G4.
  • Ve spolupráci s vedením firmy, odděleními People, Performance and Culture, Sustainability Services, Marketing and Communications, Quality and Risk Management, Internal Accounts, Controlling, Markets & Proposals, Knowledge Management a zainteresovanými osobami připravilo tento report oddělení CSR složené z Partnera odpovědného za CSR, CSR supervizorky a CSR asistentky, které je přímo podřízeno vedení firmy.
  • Reportujeme za čtyři samostatné právní jednotky: KPMG Česká republika, s.r.o., KPMG Česká republika Audit s.r.o., KPMG Advisory, s.r.o., a KPMG Legal, s.r.o., a za kalendářní rok 2014. Některé údaje uvádíme z finanční rok 2013/2014 protože za kalendářní rok nejsou dostupné.
  • Zprávu plánujeme vydávat každoročně; tato je druhou v řadě připravenou na základě metodiky GRI G4.

Důležité aspekty v rámci G4, které jsme identifikovali jako klíčové

Ekonomické aspekty
Ekonomické výsledky Aspekt důležitý vně firmy
EC1 – Přímo generovaná ekonomická hodnota
Nepřímé ekonomické dopady Aspekt důležitý vně firmy
EC8 – Zásadní nepřímé ekonomické dopady
Environmentální aspekty
Odpady Aspekt důležitý uvnitř i vně firmy
EN23 – Celkový objem generovaného odpadu a metody jeho zpracování
Doprava Aspekt důležitý uvnitř i vně firmy
EN30 – Významné ekologické dopady transportování zaměstnanců
Společenské aspekty
Zaměstnanost Aspekt důležitý uvnitř firmy
LA1 – Celkový počet zaměstnanců a poměru nových zaměstnanců
LA2 – Benefity
Trénink a vzdělávání Aspekt důležitý uvnitř i vně firmy
LA9 – Průměrný počet hodin strávených tréninkem na zaměstnance
LA10 – Rozvojové programy
LA11 – Procento zaměstnanců procházející pravidelným hodnocením pracovního výkonu
Diverzita a rovné příležitosti Aspekt důležitý uvnitř firmy
LA12 – Zastoupení žen na jednotlivých pozicích ve firmě
Místní komunity Aspekt důležitý uvnitř i vně firmy
SO1 – Procento poboček zapojených do komunitních aktivit, měření dopadu těchto aktivit, rozvojové programy
Protikorupční mechanismy Aspekt důležitý uvnitř i vně firmy
SO4 – Komunikace a trénink na protikorupční politiky a procesy

Standardní indikátory

Specifické standardní indikátory

Ekonomické

Ekologické

Sociální

Pracovní podmínky

Komunita


Kontakt

Se zpětnou vazbou se můžete obrátit na CSR oddělení - csr@kpmg.cz - nebo na:

Ivana Ježková

Ivana Ježková
CSR Supervisor

Tel: +420 222 123 195
E-mail: ijezkova@kpmg.cz

Nahoru Nahoru